Det är allvarlig kritik som nu riktas mot skolan och Åstorps kommun.

Det är allvarlig kritik som nu riktas mot skolan och Åstorps kommun. Foto: Adobe Stock

Allvarlig kritik mot skola om elev som kränkts

Skolinspektionen: Åstorp har inte följt kraven i skollagen

ÅSTORP.

Ett barn på en grundskola i Åstorp utsattes för kränkningar under sin skolgång. Nu kritiseras skolan och kommunen för att inte ha utrett händelserna. Vid flera tillfällen rör det sig om fysiskt våld.

Av
Felix Alnemark

Enligt anmälningen har lärarna inte brytt sig när eleven berättat vad den utsatts för. Skollagen är tydlig. Alla incidenter där ett barn kan misstänkas ha blivit kränkt ska anmälas av rektorn till kommunen och utredas.

Totalt rör de anmälda kränkningarna 12 tillfällen. Vid ett tillfälle medger skolan att det rör sig om kränkande behandling men att det är två elever som har kränkt varandra. Skolan menar att elva av tillfällena inte är kränkningar och att barnet inte känt sig kränkt vid tillfället.

Kommunen anser själva att skolan har brustit i sina rutiner att förmedla information om en situation där elever blivit kränkta men är nöjda med att skolan kommer att säkerställa att det inte upprepas.

Men Skolinspektionen ser än mer allvarligt på flera av situationerna. Vid ett tillfälle har eleven varit involverad i en situation där andra elever kränkt hen både fysiskt och verbalt. Men där har varken kommunen eller skolan gjort tillräckliga utredningar för att ta reda på vad som hänt.

Skolinspektionen kritiserar att många händelser inte utretts närmre. Vid ett tillfälle har personal inte uppfyllt sin anmälningsskyldighet till rektorn vilket utgör en brist.

Vid flera av händelserna har det varit fråga om fysiskt våld som typiskt sett utgör kränkande behandling. Skolinspektionen bedömer att huvudmannen därför haft en skyldighet att utreda om elev blivit utsatt för kränkande behandling och därefter ta ställning till vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas. Att det inte har skett utgör en brist.

Skolinspektionen har kommit fram till att Åstorps kommun inte följt bestämmelserna avseende motverkande av kränkande behandling. Skolan har redogjort för åtgärder de ska genomföra i samband med skolstarten för läsåret 2019/2020.

Lokaltidningen har sökt bildningsförvaltningens chef för en kommentar.

Publicerad 18 August 2019 05:00