Nu ses Vedbyvägens sträckning österut över. Fokus ligger på hastighetssänkande åtgärder, samt att göra det säkrare för gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram.

Nu ses Vedbyvägens sträckning österut över. Fokus ligger på hastighetssänkande åtgärder, samt att göra det säkrare för gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram. Foto: Mikael Öhrn

Sänkta hastigheter och säkrare passager ska underlätta för oskyddade trafikanter

Vedbyvägens ostligaste sträckning nästa att ses över i regional transportinfrastrukturplan

KLIPPAN.

Höga hastigheter, svårigheter för boende att ta sig ut på vägen och osäkert för gång- och cykeltrafikanter – det har varit vardag på Vedbyvägen österut, förbi Vedby, i flera år. I en större planering ser tekniska förvaltningen nu över kommunens vägar, däribland ingår en 1,6 kilometer separerad gång- och cykelväg utmed Vedbyvägens norra sida mellan Storängsvägen och Kvarnvägen.

Av
Mikael Öhrn

Arbetet med att trafiksäkra Vedbyvägen österut är i full gång. Redan i oktober är det tänkt att arbetet ska vara klart. Dels handlar det om att rent estetiskt lyfta trafikrummet, dels handlar det om att framför allt få ner hastigheten på sträckan.

– Det ena är ju säkerheten för de som går och cyklar. Sen är vägens utforming för bred. Det är många som håller höga hastigheter, vilket irriterar de boende. De har dessutom problem att köra ut från sina fastigheter med så höga hastigheter, säger Michel Tränefors, gatu- och parkchef på tekniska förvaltningen i Klippans kommun.

Likt många andra passager i tätorten är det olycksdrabbat även här, inte minst har det förekommit ett flertal olyckor med cyklister involverade.

– Jag skulle säga att det är mycket osäkert för gång- och cykeltrafikanter, i och med det inte har gjorts någon separering. Vi kommer att göra det på sträckor där det är möjligt, plus att GC-vägen kommer att bli upphöjd, säger Michel Tränefors.

Idag är det 50 kilometer i timmen på sträckan, en ytterligare utredning kan tillkomma huruvida det ska bli hastighetessänkning här.

– Vi har en hastighetsutredning för ett antal år sen, som jag skickade upp till politikerna, men i och med den är gammal ville de att vi ser över den och uppdaterar, säger Michel Tränefors.

För att ytterligare öka säkerheten kommer fyra korsningar – en mot Storängsvägen, en mot Åkervägen, samt två mot Bygelstigen – också att ses över.

– Det kommer att vara liknande övergångar som vi har på Generalsgatan, som vi byggde där precis innan sommaren. Det blir fyra såna upphöjda övergångar och ett farthinder i samband med övergången ner till förskolan. Vi ska bygga ett antal chikaner också, som gör att man måste dämpa hastigheten, säger Michel Tränefors.

En andra etapp på Vedbyvägen ingår dessutom i en RTI-plan (regional transportinfrastrukturplan) 2020-22 som går upp till kommunstyrelsens arbetsutskott nu på onsdag. Fler vägar, övergångsställen och passager i kommunens samtliga tätorter ingår att ses över under de närmaste tre åren. Kommunen står för halva kostnaden, Trafikverket för resterande summa.

Publicerad 13 August 2019 09:01