Åstorps kommun krävs på skadestånd för kränkt elev

Barn- och elevombudet anser att eleven bör få 10 000 kronor

ÅSTORP. En elev på Hyllinge skola i Åstorps kommun har utsatts för kränkande behandling. Det slår Barn- och elevombudet fast och kräver Åstorps kommun på 10 000 kronor i skadestånd.

Av
Anja Degerholm

Skolinspektionen fick in en anmälan om händelsen den 2 november 2017. I april fattade Skolinspektionen beslut om att Åstorps kommun som huvudman för skolan brutit mot Skollagen om att personal inte får utsätta en elev för kränkande behandling samt att kommunen brustit i arbetet med att motverka kränkande behandling.

Därefter överlämnades ärendet till Barn- och elevombudet (BEO) för utredning. BEO delar Skolinspektionens bedömning om att eleven blivit utsatt för kränkande behandling av skolpersonal vid ett tillfälle. Eleven ska ha låst in sig i ett utrymme på skolan och personalen ska då ha blockerat vägen för eleven så att denne inte kunnat ta sig ut.

BEO skriver i sitt utlåtande att personalen i första hand ska agera genom samtal och tillrättavisningar. Ett fysiskt ingripande ska bara göras om det finns risk för att eleven själv eller andra kan komma till skada om personalen inte ingriper. Det finns inga uppgifter om att eleven varit hotfullt eller våldsam, eller uppträtt på ett sätt som inneburit någon risk. I det här fallet har det inte "framkommit några omständigheter som tyder på att personalens agerande har varit påkallat i den aktuella situationen", skriver BEO.

Barn- och elevombudet slår även fast att händelsen pågått under en förhållandevis lång tidsperiod och att det "måste ha varit en fråga om en ytterst obehaglig upplevelse för eleven". Eleven har dessutom befunnit sig i en beroendeställning till personalen och att agerande inneburit ett missbruk av detta beroende- och förtroendeförhållande.

Med det som bakgrund menar BEO att det finns förutsättningar att begära skadestånd från Åstorps kommun på 10 000 kronor för den berörda elevens räkning.

Publicerad 15 June 2018 06:00